Estudi Ambiental Estratègic del PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí

Hem analitzat més de 200 sectors repartit per 17 municipis. Per tenir una idea de l’abast territorial, pensar que el rectangle mínim que conté aquests sectors supera els 91X24 km.

Per assolir aquest repte hem utilitzat el concepte dels serveis ecosistèmics com a punt de vista que abasta l’ecologia de la conservació però també els agents locals, i els factors econòmics i culturals.

No tota la franja litoral té el mateix nivell de vulnerabilitat, i aquesta vulnerabilitat es pot quantificar.

Per resseguir les rutes causa-efecte hem utilitzat l’estructura conceptual DPSIR (Drivers, Pressures, States, Impacts, Response)  i, molt especialment instruments SIG d’anàlisi territorial.

El resultat és un conjunt d’indicadors quantitatius i espacialment explícits, normalitzats de 0 a 1. D’aquesta manera podem comparar en termes quantitatius entre sectors i recolzar sòlidament la presa de decisions sobre les actuacions a prendre en cada sector. Aquests indicadors també suporten les mesures correctores que s’estenen al 83% dels sectors; és a dir, que van més enllà de les actuacions d’extinció o modificació, i s’apliquen també en alguns dels sectors que, en termes més urbanístics, es consideren adequats. Es tracta, en definitiva, de fer que les edificacions futures siguin veritablement innovadores en termes d’integració ambiental i paisatgística.

Podeu accedir al document amb aquest link http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PDU_sns_litoral_gironi_aprov_inicial/06_EAE_PDURSNS_LG.pdf